Služby

Elektro revizní zpráva

V současné době je obsah revizní zprávy, jako dokumentu o stavu  elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti, upraven především ČSN 33 1500 a také částečně ČSN 33 2000-6 a ČSN 50110-1.

Nutno uvést, že technické normy jsou obecně nezávazné a jsou „zezávazněny“ buď souvisejícím právním předpisem (např. zák. č. 458/2000 Sb.) nebo jejich citacemi v různých dokumentech jako je ES Prohlášení o shodě, Protokol o typové zkoušce, Protokol o kusové zkoušce, Osvědčení o jakosti a kompletnosti a i diskutovaná revizní zpráva.

Z podstaty věci vyplývá, že normy uvedené revizním technikem v záhlaví jeho revizní zprávy se pro něho stávají závaznými a měly by se do tohoto dokumentu úplně promítnout. Každá revizní zpráva musí být ve shodě se základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ČSN 33 1500.

 

Důležité náležitosti vypracované zprávy, jsou:

 •  druh revize buď výchozí nebo pravidelná

 • vymezení rozsahu ( přesná adresa, (upřesnění objektu v případě potřeby), obecné vymezení revidovaného elektrického zařízení, typ napájecí sítě popř. místo rozdělení PEN, druh ochrany před nebezpečným dotykem živých částí a před nebezpečným dotykem neživých částí)

 • soupis použitých měřících přístrojů ( prokázání správnosti měření uvedením čísla kalibračního listu a stanovením chyby měření – ČSN 33 2000-6,  odd. 612, ČSN EN 50110-1, zák. č. 505/90, §11)

 • popis provedených úkonů ( prohlídka elektrického zařízení a upřesnění revidovaných proudových okruhů, strojů a přístrojů, popis uložení kabelů, kontrola stupně ochrany krytem v závislosti na platném protokolu o určení vnějších vlivů, respektování pokynů výrobců, popis zkoušek ve smyslu ČSN 33 2000-6 a ČSN EN 50110-1,  záznam o provedených měřeních nejlépe ve formě přílohy )

 • soupis zjištěných závad s uvedením ustanovení platného předpisu, které bylo porušeno nebo nebylo splněno ( závady je vhodné členit na přímo ohrožující osoby , na závady snižující bezpečnost elektrického zařízení a na neshody s platnými technickými normami a předpisy )

 • datum zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy

 •  jméno, podpis a evidenční číslo platného osvědčení revizního technika

 • závěr revize: elektrické zařízení je (není ) z hlediska bezpečnosti schopno provozu

 

Důležité a většinou nedodržované je ustanovení čl. 6.1.1 ČSN 33 1500, které hovoří o nutnosti uvedení seznamu a místa uložení všech při revizi využitých dokladů, u revizí prováděných dodavatelským způsobem povinnost tyto doklady přiložit jako přílohu zprávy.

Jedná se především o tyto doklady:

 • protokol o stanovení vnějších vlivů vypracovaný komisí ( není nutný prostory určené jinou normou nebo předpisem a pro jednoznačně normální prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem ), stanovení rozsahu zón s nebezpečím výbuchu i s výpočtem

 • dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení ( ČSN 33 2000-6, ČSN 33 2000-5-51, ČSN EN 50 110-1 )

 • doklady o kontrole či revizi částí zařízení ( např. protokol o kusové zkoušce rozváděče )

 • doklady požadované zvláštními předpisy ( ES prohlášení o shodě výrobce nebo dovozce, certifikáty pro zařízení do zón s nebezpečím výbuchu, osvědčení o EMC, průvodní dokumentace podle zák. č. 102/2001 Sb., §4, doklady o způsobu  montáže a údržby elektrického zařízení – výrobku podle požadavku  zák. č. 22/97 Sb., §8, §13, NV č. 17/02 Sb., §2, § 3, §4  a  ČSN 33 2000-1, čl. 13N7.2. apod. )

 • při provádění pravidelné revize musí být k dispozici výchozí revizní zpráva, která je podkladem pro ověření aktuálnosti výše uvedených dokladů

 

V revizní zprávě může být uveden termín další pravidelné revize dle platných tabulek ČSN 33 1500, v případě zjištění stavu zařízení a instalace, který vyžaduje kratší periodu kontrol, je nutno na tuto skutečnost upozornit provozovatele.

Dále je možno uvádět základní povinnosti provozovatele elektrického zařízení a upozornění na potřebu rekonstrukce v případech, kdy je zjištěna již značná degradace a zastarání instalace.

Termíny odstranění závad není možno podmiňovat,  od okamžiku podpisu je to povinností provozovatele.

Objevené závady přímo ohrožující osoby a hrozící např. požárem je potřeba zajistit okamžitě může se následně jednat i o trestný čin ve smyslu obecného ohrožení a zanedbání povinností

TLAKOVÁ

 

Tlakové nádoby 

DRUH REVIZE PŘEDPIS DLE ČSN LHŮTA 
Výchozí revize ČSN 69 0012,  čl.90 před uvedením do provozu
První provozní revize  ČSN 69 0012,  čl.91 do 14 dnů uvedení nádoby do provozu
Provozní revize ČSN 69 0012,  čl.91 nejpozději do 1 roku od předchozí revize
Vnitřní revize ČSN 69 0012,  čl.94 provádí se ve lhůtě né delší 5 let
Zkouška těsnosti  ČSN 69 0012,  čl.107 provádí po každé vnitřní revizi
Tlaková zkouška ČSN 69 0012,  čl.117 + Vyhl. č. 18/1979 Sb., nejpozději 1x za 9 let od předchozí tl.zkoušky 

Výchozí revize:

Provádí se před uvedením do provozu -

 • nových nádob
 • rekonstruovaných nebo opravených 
 • u nichž došlo ke změně použití či přemístění

Provozní revize :

 • provádí se do 14 dnů po zahájení provozu (první provozní revize).
 • další nejméně do 1 roku s přihlédnutím na stav a stáří nádoby, konstrukci, k druhu, provozní tekutině a provozním podmínkám.
 • u zásobníků LPG a chladících zařízení 1x za 2 roky.

Vnitřní revize :

 • provádí se ve lhůtě né delší než 5 let
 • před a po rekonstrukcí , po opravách většího rozměru
 • před a po rekonstrukcí nebo po opravách většího rozsahu
 • byla-li nádoba mimo provoz delší dobu než 2 roky, před opětovným uvedením do provozu
 • po každém přemístění nádoby (netýká se  nádob pojízdných, přenosných, převozných a nově dodaných
 • při sezónním provozu před započetím každé sezony
 • před změnou pracovní tekutiny nebo při zhoršení její jakosti
 • byla-li nádoba odstavena z mimořádných důvodů (trhliny, netěsnosti, selhání výstroje, nebezpečí úrazu osob, neobvyklé jevy, deformace stěn, překročení max.teploty atd.) 
 • u chladicích zařízení se provádí pouze před a po rekonstrukcí , po opravách většího rozměru, byla-li nádoba odstavena z mimořádných důvodů 

 Zkouška těsnosti :

 • provádí se po každé vnitřní revizi
 •  je-li potřeba určení místa a rozsahu netěsnosti
 • po výměně zaválcovaných telesměnných trubek ve výměníku
 • rozhodne-li revizní technik nebo nařídí-li ji orgán dozoru

 Tlaková zkouška  :

 • nejpozději 1x za 9let od předcházející tlakové zkoušky pokud v pokynech není uvedena kratší lhůta
 • po každé opravě, úpravě nebo rekonstrukci 
 • po provozní přestávce delší 2 let, pokud je to na základě vnitřní revize nutné
 • po přemístění nádoby (netýká se nádob pojízdných, přenosných, převozných a nově dodaných), pokud je to na základě vnitřní revize nutné
 • po překročení limitních parametrů, při kterých by mohlo dojít k poškození stěn nádoby

PlYNOVÁ

 

      Lhůty pravidelných revizí plynových zařízení (vyhláška 85/1978 Sb.)

DRUH REVIZE LHUTA
Výchozí revize před uvedením zařízení do provozu - provede dodavatelská firma
Kontrola  1 x za rok
Provozní revize 1 x za 3 roky
Tlaková zkouška platnost max. 6 měsíců
Servisní prohlídka spotřebičů 1 x za rok

 

Výchozí revize -

Výchozí revizi je povinna zajistit montážní firma, která provedla montáž plynového zařízení před předáním uživateli. Provádí jí revizní technik. Zprávu o výchozí revizi musí provozovatel uschovat po celou dobu životnosti zařízení.

Pro provedení výchozí revizi budete potřebovat -

 • projektovou dokumentaci revidovaného zařízení
 • montážní deník
 • zprávy o ostatních revizí provedených na souvisejících zařízení
 • záznam o revizi kouřové cesty spotřebiče

 Zprávy o výchozích revizích je nutno uchovávat po dobu životnosti zařízení.

Kontrola -

V roce provedení provozní revize plynového zařízení se kontrola plynového zařízení neprovádí.

Provozní revize -

Revize se provádí nejméně 1 x za 3 roky a má být provedena do konce kalendářního měsíce, ve kterém projde její lhůta.

Povozní revize se provádí i v případech -

 • kdy zařízení bylo více než 6 měsíců mimo provoz
 • po skončení zkušebního provozu
 • po provedené generální opravě, zásahu, který má vliv na bezpečnost či spolehlivost zařízení
 • po nucené přestávce provozu z důvodu provozní nehody nebo poruchy

 Pro provedení provozní revizi budete potřebovat -

 • zprávu o výchozí revizi
 • zprávu o poslední provozní revizi
 • zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení
 • záznam o revizi kouřové cesty spotřebiče

 Zprávy o provozních revizí musí být uloženy u provozovatele po dobu nejméně 6 let.